Informacje handlowe

Producenci

Media społecznościowe

Wyciąg z regulaminu sklepu w zakresie zwrotów i reklamacji

Zasady zwrotów w przypadku umów zawartych na odległość z klientami będącymi konsumentami

20. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z towarem.

21. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument może na przykład skorzystać z formularza odstąpienia dostępnego TUTAJ oraz wysłać oświadczenie wraz ze zwracanym towarem na adres: Youtrendy Sp. z o.o., ul. Mrówcza 243 lok 401, 04-697 Warszawa. Do zwracanego towaru powinien zostać dołączony dokument potwierdzający sfinalizowanie umowy sprzedaży, np. paragon, faktura, dowód wpłaty itp.

22. Towary podlegające zwrotom muszą być kompletne oraz w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była niezbędna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza, to iż konsument powinien postępować z towarem uwzględniając możliwość jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. W przypadku zmniejszenia wartości rzeczy będącego wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy konsument ponosi za nią odpowiedzialność.

23. Konsument odsyła zwracany towar na swój koszt.

24. Koszty dostawy towarów do konsumenta zwracane są do wysokości najtańszej dostępnej opcji wysyłki określonej w punkcie Wysyłka dla danego towaru (towarów).

25. Sklep dokonuje zwrotu środków pieniężnych w terminie maksymalnie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia od odstąpieniu od umowy zgodnie z dyspozycją konsumenta złożoną w formularzu zwrotu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wybrał inny sposób zwrotu płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru od konsumenta lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania w stanie opisanym w p. 22 regulaminu.

26. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji zwrotu, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez konsumenta nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych i adresowych lub błędnego numeru konta.

27. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów dotyczących towarów przerobionych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. poprzez dodanie graweru, stempla lub innej formy dedykacji.

 

Zasady reklamacji

28. Sklep zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towary bez wad.

29. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady w sprzedanym towarze stosownie do postanowień Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności stosownie do zapisów art. 556 oraz 556 (1) - 556 (3) Kodeksu cywilnego.

30. Klient powinien odesłać reklamowany towar na adres:
     Youtrendy Sp. z o.o.
     ul. Mrówcza 243 lok 401
     04-697 Warszawa

lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym bezpośrednio do siedziby producenta, co w niektórych przypadkach może skrócić czas postępowania reklamacyjnego.

31. W ramach podstępowania reklamacyjnego Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

32. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia oraz poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Żądanie w zakresie obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy może nie zostać uwzględnione, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę.

33. Do odsyłanego w ramach gwarancji / rękojmi towaru należy dołączyć formularz reklamacji oraz dokument potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży (np. paragon, fakturę, dowód wpłaty). W tym celu można na przykład skorzystać z formularza dostępnego TUTAJale nie  jest to obowiązkowe.

34. Klientowi przysługuje zwrot kosztów odesłania towaru do sklepu za wyjątkiem sytuacji, gdy towar został odesłany za pośrednictwem przewoźnika Sprzedawcy.

35. W przypadku sprzedaży na rzecz Klienta nie będącego konsumentem przepisy Kodeksu Cywilnego w zakresie rękojmi wyłącza się.

36. Sprzedawca nie jest producentem oferowanych towarów. Część oferowanych towarów posiada jednak gwarancje producenta. W takim wypadku informacja o gwarancji podana jest na stronie produktu. W zależności od warunków gwarancji są one rozpatrywane za pośrednictwem Sprzedawcy lub w autoryzowanym serwisie producenta. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z rękojmi.

37. Przed odesłaniem reklamowanego towaru do sklepu prosimy o kontakt telefoniczny (22-7697727) lub mailowy

Zasady używania wyrobów kaletniczych (ze skóry)

W przypadkowaniu wyrobów kaletniczych należy pamiętać o następujących zasadach ich użytkowania:

  • Przynajmniej raz na dwa tygodnie należy dokonywać ich konserwacji i czyszczenia, używając specjalistycznych środków konserwujących do skóry.
  • Nie należy przetrzymywać przedmiotów w miejscach wilgotnych oraz narażać ich na temperaturę powyżej 40C oraz poniżej 10C
  • W celu uniknięcia pękania i wysuszania skóry należy chronić produkt przed deszczem i mrozem.

QR code

Ostatnio oglądane

Brak produktów